2017. január 10. kedd

2017.01.09 21:51

2017. január 10. kedd

 

„Így szól az én Uram, az Úr: Tér­je­tek meg, for­dul­ja­tok el bál­vá­nya­i­tok­tól!”

(Ezékiel 14,6)

 

Le­tér­ni a he­lyes, jel­zett út­ról sö­té­te­dés elõtt az er­dõ­ben? Ki­tér­ni a fe­lénk irá­nyu­ló se­gély­ké­rés elõl? El­tér­ni a köny­vek köny­vé­ben meg­ír­tak­tól? Mind-mind egy­faj­ta irány­ba té­rést, ka­nya­ro­dást je­lent, el­ve­zet Is­ten­tõl az is­te­nek, a bál­vá­nyok, a „mint­ha hit” fe­lé. Egyet­len út visz Is­ten­hez: a meg­té­rés. Ha szí­vün­ket az õ sze­re­te­te töl­ti be, nem lesz szük­sé­günk kis­be­tûs, ti­sza­vi­rág-éle­tû bál­vá­nyok­ra.

 

A nap éneke:

HADD MONDJAM EL

 

HADD MONDJAM EL