2017. december 21. csütörtök

2017.12.21 09:19

2017. december 21. csütörtök

 

„Aki tud­na jót ten­ni, de nem te­szi: bű­ne az an­nak.”

(Jakab 4,17)

 

Az­zal, hogy nem te­szek rosszat, még nem va­gyok „jó­fiú”. Nem húz­ha­tom ki ma­gam, ami­kor azt mon­dom: „Nem lo­pok, nem csa­lok, nem kí­vá­nom a má­sét!” A jó­ság nem passzi­vi­tás, ha­nem vá­lasz egy Is­ten­től ka­pott le­he­tő­ség­re. Ha nem te­szek sem­mit, az­zal há­tat for­dí­tok Is­ten szán­dé­ká­nak. Bár nyíl­tan nem lé­pek vissza kül­de­té­sem­től, még­sem aka­rok tu­do­mást ven­ni ar­ról, ami­re kül­det­tem.

AZ ÚR KÖZEL! 

 

A nap éneke:

JÖVEL JÖVEL IMMÁNUEL