2017. december 19. kedd

2017.12.19 08:41

2017. december 19. kedd

 

„Vár­va vár­tam az Urat, és ő le­ha­jolt hoz­zám, meg­hal­lot­ta ki­ál­tá­so­mat.”

(Zsoltárok 40,2) 

 

Én ki­csiny­nek, tö­ré­keny­nek, ki­szol­gál­ta­tott­nak ér­zem ma­gam: csak egy pont va­gyok, egy ho­mok­szem a si­va­tag­ban. És még­is fon­tos! Nem ér­tem, mi­ért, de a szá­má­ra ér­té­kes va­gyok. És én, ez a je­len­ték­te­len sen­ki, szól­tam a Te­rem­tő­höz. Csak úgy, mert a ter­hek alatt ki­sza­ladt a szá­mon. Fel­jaj­dul­tam és vár­tam: „Is­te­nem, légy a se­gít­sé­gem­re!” És ő egy­szer csak, egy tel­je­sen vá­rat­lan pil­la­nat­ban oda­ha­jolt hoz­zám, az ap­ró te­remt­mény­hez, köz­vet­len kö­zel. Ki­emelt a cisz­ter­ná­ból, biz­ton­sá­gos alap­ra he­lye­zett en­gem. És most bol­dog va­gyok…!

AZ ÚR KÖZEL! 

 

A nap éneke:

KRISZTUS VISSZAJÖN

engi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.AZ ÚRNAK ZENGJEN ÉNEK
 
1. Az Úrnak zengjen ének,
Fel, égig ujjongó,
Őt áldja földön s mennyben,
Mert győztes Megváltó!
Ő megszerezte nékünk
A bűnök váltságát,
Fölvette minden vétkünk,
És értünk bűnné vált.
 
2. De messze tűnt a bánat
Harmadnap reggelén,
És felragyogva áradt
Sugárzó, tiszta fény.
Feltámadt Jézus Krisztus,
Legyőzve a halált;
Az őt dicsérő himnusz
Zengi diadalát.
 
3. Ha félelem, baj támad,
Vagy kísértés tör ránk,
Csak nézzük keresztfádat,
Az üdvnek zálogát.
Már vége lett az éjnek,
Az Úr nagy napja kél!
Vár ránk az örök élet
A mennyben Istennél.