2016. szeptember 9. péntek

2016.09.08 21:19

2016. szeptember 9. pén­tek

 

„Egyi­kük pe­dig, ami­kor lát­ta, hogy meg­gyó­gyult, vissza­tért, és fenn­han­gon di­csõ­í­tet­te Is­tent.”

(Lukács 17,15)

 

Bár­csak könnyû len­ne szí­vün­ket fel­emel­ni az Úr­hoz. Mi­lyen sok há­la­adó imád­ság hang­za­na ak­kor a vi­lá­gon. Ilyen ma­gas­sá­gok­ba csak Is­ten tud emel­ni min­ket a Lé­lek szár­nya­in. Ezért fon­tos az Is­tent di­csõ­í­tõ ének és az õt ma­gasz­ta­ló imád­ság. Ek­kor döb­be­nek rá Is­ten nagy­sá­gá­ra. És mint ahogy a ma­dár a szél áram­la­tát ki­hasz­nál­va egy­re ma­ga­sabb­ra emel­ke­dik, ugyan­így eme­li ma­gas­ba a hí­võ em­bert a di­csõ­í­tõ ének és imád­ság. – Uram, ma­gasz­ta­lom nagy­sá­go­dat és ér­tem le­haj­ló sze­re­te­te­det!

 

A nap éneke:

ÖRVENDJ AZ ÚRBAN

 

ÖRVENDJ AZ ÚRBAN