2016. szeptember 8. csütörtök

2016.09.07 21:41

2016. szeptember 8. csü­tör­tök

 

„Ne áll­ja­tok bosszút ön­ma­ga­to­kért, sze­ret­te­im, ha­nem ad­ja­tok he­lyet Is­ten ha­rag­já­nak.”

(Róma 12,19)

 

Is­ten ke­zé­ben hagy­ni az íté­le­tet több ok­ból is jó: nem árt ne­künk. Is­ten is­me­ri nem­csak az én szán­dé­ko­mat és gon­do­la­ta­i­mat, ha­nem a má­si­két is. Is­ten íté­le­té­nek cél­ja nem a má­sik el­vesz­té­se, ha­nem meg­men­té­se, és er­re mi kép­te­le­nek va­gyunk. – Uram, óvj meg a bosszú­ál­lás­tól és a ki­bo­ru­lás­tól, he­lyet­te ta­níts le­bo­rul­ni elõt­ted!

 

A nap éneke:

CSAK TE VAGY ÉN ISTENEM

 

CSAK TE VAGY ÉN ISTENEM