2016. szeptember 7. szerda

2016.09.06 21:40

2016. szeptember 7. szer­da

 

„Mi pe­dig meg­ma­ra­dunk az imád­ko­zás és az ige szol­gá­la­ta mel­lett.”

(Ap­Csel 6,4)

 

Min­den em­ber bol­dog akar len­ni – mond­ja egy ré­gi slá­ger szö­ve­ge. Még­is mi­lyen ke­ve­sen mond­ják bol­dog­nak ma­gu­kat. Mi bol­do­gul­ni aka­runk ahe­lyett, hogy bol­dog­gá ten­nénk má­so­kat. A bol­dog­sá­got ad­ni tud­juk, de el­ven­ni nem. A bol­dog­sá­got kap­ni tud­juk, de ki­erõ­sza­kol­ni nem. Az csak a má­so­kért meg­élt élet út­ján jön fe­lénk. Ezért ne fe­lejt­sük imád­ság­ban hor­doz­ni egy­mást és Is­ten gyó­gyí­tó sza­vát szól­ni ott, ahol szük­ség van rá. – Uram, kö­szö­nöm, hogy ma is szol­gál­ha­tok ne­ked má­so­kon ke­resz­tül, és kö­szö­nöm az ál­ta­luk nyert bol­dog­sá­got!

 

A nap éneke:

MILY BOLDOGSÁG

 

MILY BOLDOGSÁG