2016. szeptember 6. kedd

2016.09.05 22:54

2016. szeptember 6. kedd

 

„Min­den­re van erõm a Krisz­tus­ban, aki meg­erõ­sít en­gem.”

(Filippi 4,13)

 

So­kan már úgy éb­red­nek, hogy fá­rad­tak. Ha­lá­los fá­radt­ság mun­kál­ko­dik már a fi­a­ta­lok­ban is. Nincs erõ, ezért kell a sok ká­vé, az ener­gia­ital, és ha az sem se­gít, ak­kor az erõt­len­ség ér­zé­sét csil­la­pí­tó al­ko­hol vagy egyéb má­mor és ká­bu­lat. Az élet­erõ Krisz­tus­ban van és tõ­le jön. Nincs más for­rás. Ami vi­szont tõ­le jön, az min­den­re elég. Elég a csa­ló­dás, a ka­taszt­ró­fa el­len, elég még a ha­lál el­len is. – Uram, adj ne­kem erõt, mely tõ­led és be­lõ­led fa­kad!

 

A nap éneke:

TE ERŐT ADSZ

 

TE ERŐT ADSZ