2016. szeptember 5. hétfő

2016.09.04 21:31

2016. szeptember 5. hét­fő

 

„Az Úr, a mi Is­te­nünk, haj­lít­sa ma­gá­hoz szí­vün­ket, hogy min­dig az õ út­ja­in jár­junk.”

(1.Királyok 8,58)

 

Be kell lássuk: Sa­la­mon ki­rály sza­vai ne­künk szól­nak. Az Úr ke­zé­be kell ten­ni hajt­ha­tat­lan szí­vünket. Aho­gyan a mű­bú­tor­asz­ta­los a gõz fö­lött for­mál­ja, haj­lít­ja a szi­kár és ke­vés­sé en­ge­del­mes­ke­dõ fát, ne­künk is úgy kell for­má­lód­nunk Is­ten ke­zé­ben, csak így le­het bé­kes­sé­günk. – Uram, se­gíts Lel­ked­del a te uta­don jár­nom, a te ke­zed­ben for­má­lód­nom! Ámen.

 

A nap éneke:

MINDEN SZERINTED LEGYEN URAM

 

MINDEN SZERINTED LEGYEN URAM