2016. szeptember 4. vasárnap

2016.09.03 21:39

2016. szeptember 4. va­sár­nap

 

„Is­ten igé­je ter­jedt, és na­gyon meg­nö­ve­ke­dett a ta­nít­vá­nyok szá­ma Je­ru­zsá­lem­ben.”

(Ap­Csel 6,7)

 

Bont­suk ket­té a mon­da­tot. Mi több­nyi­re a mon­dat má­so­dik fe­lét hi­á­nyol­juk kö­zös­sé­ge­ink­ben, és emi­att pa­nasz­ko­dunk. Hol van­nak a fi­a­ta­lok, mi­ért va­gyunk ke­ve­sen az imaházban? Mi­lyen go­nosz is ez a vi­lág, és mennyi ször­nyû­ség tör­té­nik nap mint nap! A gyógy­szer a mon­dat el­sõ fe­lé­ben van: „Is­ten igé­je ter­jedt.” En­nek lesz kö­vet­kez­mé­nye a ta­nít­vány­ság. A szo­mo­rú di­ag­nó­zis em­le­ge­té­se he­lyett in­dul­junk el a gyó­gyí­tó szol­gá­lat­ra, mert a gyógy­szert Urunk ránk bíz­ta. Mondd el fi­a­id­nak – ol­vas­suk Mó­zes köny­vé­ben. Mondd el fi­a­id­nak és azok­nak, aki­ket rád bíz az Úr. – Uram, add, hogy ész­re­ve­gyem, aki­ket rám bíz­tál!

 

A nap éneke:

AZ ÚR IGÉJE SZÓL

 

AZ ÚR IGÉJE SZÓL