2016. szeptember 30. péntek

2016.09.29 21:52

2016. szeptember 30. pén­tek

 

„Az asszony Jé­zus elé bo­rult, és el­be­szél­te az egész nép elõtt, hogy mi­ért érin­tet­te meg õt, és hogy mi­ként gyó­gyult meg azon­nal. Jé­zus pe­dig ezt mond­ta ne­ki: »Le­á­nyom, hi­ted meg­tar­tott té­ged, menj el bé­kes­ség­gel!«”

(Lukács 8,47–48)

 

So­kan ren­ge­teg pénzt köl­te­nek min­den­fé­le cso­da­dok­to­rok­ra, ami­kor azt ta­pasz­tal­ják, hogy a korábban al­kal­ma­zott te­rá­pi­ák és gyógy­sze­rek nem hasz­nál­nak sem­mit. A „gyó­gyí­tók” pe­dig ki­hasz­nál­ják a be­te­gek hi­szé­keny­sé­gét és ki­szol­gál­ta­tott­sá­gát. Pe­dig nem kel­le­ne így len­nie! A vér­fo­lyá­sos asszony tud­ta: ha Jé­zus­hoz ér, meg­gyó­gyul. Így hit­te! És en­nek ered­mé­nye­ként be is tel­je­sült re­mény­sé­ge. Mi is men­jünk egé­szen kö­zel Jé­zus­hoz, érint­sük meg ru­há­ja sze­gé­lyét, mert ná­la van a gyó­gyu­lá­sunk. Hit ál­tal meg­tar­ta­tunk és éle­tünk lesz!

 

A nap éneke:

EL KELL MONDJAM

 

EL KELL MONDJAM