2016. szeptember 3. szombat

2016.09.02 21:24

2016. szeptember 3. szom­bat

 

„Krisz­tus bû­ne­in­ket ma­ga vit­te fel tes­té­ben a fá­ra, hogy mi­u­tán meg­hal­tunk a bû­nök­nek, az igaz­ság­nak él­jünk.”

(1.Péter 2,24)

 

A mon­dat fordítva min­den bi­zonnyal könnyeb­ben meg­él­he­tõ len­ne, és több­nyi­re azt is él­jük meg. Meg­ha­lunk az igaz­ság­nak, de élünk a bûn­nek. Aki így él, azt egy­sze­rû­en óem­ber­nek mond­ja a Szent­írás. Nem is tu­dunk mást ten­ni, er­re kény­sze­rít a ben­nünk ha­tó bûn. Csak ami­kor Jé­zus­ra te­kin­tünk, és hoz­zá ki­ál­tunk, ak­kor vá­lik erõt­len­né és hal el a ke­resz­ten a bûn ben­nünk tom­bo­ló ere­je, és tá­mad fel ben­nünk Jé­zus ere­je és igaz­sá­ga. – Uram, se­gíts meg­har­col­nom a hit har­cát, és el­nyer­nem az örök éle­tet!

 

A nap éneke:

MÉLY SZENT TISZTA LÁNG

 

MÉLY SZENT TISZTA LÁNG