2016. szeptember 27. kedd

2016.09.27 00:00

2016. szeptember 27. kedd

 

Já­nos ír­ja: „És lát­tam a szent vá­rost, az új Je­ru­zsá­le­met, amint alá­száll a menny­bõl az Is­ten­tõl, fel­ké­szít­ve, mint egy meny­asszony, aki fér­je szá­má­ra van fel­éke­sít­ve. Hal­lot­tam, hogy egy ha­tal­mas hang szól a tró­nus fe­lõl: »Íme, az Is­ten sá­to­ra az em­be­rek­kel van.«”

(Jelenések 21,2–3)

 

A Je­le­né­sek köny­ve rész­le­te­zi, hogy mi vár majd az Is­ten­ben bí­zók­ra a vég­idõk­ben Krisz­tus má­so­dik, di­csõ­sé­ges el­jö­ve­te­le­kor. A mennyek or­szá­gá­ban szem­tõl szem­ben lát­juk majd az Urat, iga­zi öröm­te­li kö­zös­sé­günk lesz ve­le. És ad­dig? „Jöj­jön el a te or­szá­god!” – kér­jük az imád­ság­ban. Tud­nunk kell, hogy Is­ten or­szá­ga már itt és most a föl­dön is lé­te­zik, sõt egé­szen kö­zel van hoz­zánk, ben­nünk van, ha ve­le együtt élünk, lé­leg­zünk! Ör­ven­dez­zünk, és ad­juk to­vább a jó hírt!

 

A nap éneke:

JERUZSÁLEM GYÖNGYÖKBŐL

 

JERUZSÁLEM GYÖNGYÖKBŐL