2016. szeptember 26. hétfő

2016.09.25 21:32

2016. szeptember 26. hét­fő

 

„Azt mond­tá­tok: Hi­á­ba­va­ló az Is­ten­nek szol­gál­ni, mi hasz­na, hogy tel­je­sí­tet­tük, amit ránk bí­zott? – mond­ja az Úr.”

(Malakiás 3,14)

 

Nap­ja­ink nagy kér­dé­se, hogy van-e hasz­na an­nak, amit vég­zünk. So­kan csak az anya­gi­lag jö­ve­del­me­zõ te­vé­keny­sé­ge­ket tart­ják hasz­nos­nak. Ami pénz­ben nem mér­he­tõ, az nem is ér­té­kes – vé­lik. Jó len­ne, ha meg­je­gyez­nénk: az Is­ten szol­gá­la­ta jár a leg­na­gyobb ha­szon­nal, mert örök élet a ju­tal­ma. Higgyük el, hogy ez a lé­te­zõ leg­na­gyobb kincs, amit az Úr ad­hat!

 

A nap éneke:

KI VAGY TE NAGY KIRÁLYOM?

 

KI VAGY TE NAGY KIRÁLYOM?