2016. szeptember 25. vasárnap

2016.09.25 00:52

2016. szeptember 25. va­sár­nap

 

„Ve­zess hû­sé­ge­sen, és ta­níts en­gem.”

(Zsoltárok 25,5)

 

Az ok­ta­tás stra­té­gi­ai kér­dés – hall­juk gyak­ran. Vagy­is a tár­sa­da­lom éle­té­ben a jö­võ kul­csa. Ha ki­jár­ták az is­ko­lát, so­kan vé­lik, hogy már ele­get tud­nak, elég böl­csek ah­hoz, hogy meg­él­je­nek. Má­sok pe­dig ál­lan­dó­an to­vább­kép­zik ma­gu­kat kü­lön­bö­zõ tan­fo­lya­mo­kon. De egy­ál­ta­lán nem mind­egy, hogy ho­vá irat­ko­zunk be, ki­tõl sze­rez­zük a tu­dást, a böl­cses­sé­get. A mai zsol­tár­vers ar­ra biz­tat, hogy a min­den tit­kok tu­dó­já­hoz, Is­ten­hez for­dul­junk se­gít­sé­gért, mert a leg­iga­zabb vá­la­szo­kat tõ­le tud­hat­juk meg éle­tünk ve­ze­té­sé­hez.

 

A nap éneke:

MINDIG ÁLDOM

 

MINDIG ÁLDOM