2016. szeptember 24. szombat

2016.09.23 22:42

2016. szeptember 24. szom­bat

 

Krisz­tus mond­ja: „Tu­dok cse­le­ke­de­te­id­rõl, hogy nem vagy sem hi­deg, sem for­ró. Bár­csak hi­deg vol­nál, vagy for­ró!”

(Jelenések 3,15)

 

Sok­szor meg­elég­szünk a lan­gyos vá­la­szok­kal, a „majd­nem” meg­ol­dá­sok­kal. „Le­gyen a ti ige­ne­tek igen és a ti ne­me­tek nem.” Elõ­for­dul, hogy a jó el­bí­rá­lás ér­de­ké­ben si­mu­lé­kony vá­la­szo­kat adunk, „lan­gyos” a be­szé­dünk – de Is­ten er­re azt mond­ja, hogy „ki­köp­lek a szám­ból”. Van­nak krisz­tu­si alap­el­vek, ame­lye­ket nem le­het fel­ad­ni a meg­egye­zés vagy a jó tet­szés ki­ví­vá­sá­nak ér­de­ké­ben. – Add, Uram, hogy meg­ta­lál­jam a he­lyes utat, és ne­ked tet­szõ le­gyen a sza­vam és a hi­tem! Ámen.

 

A nap éneke:

CSAK EGYETLEN NÉV VAN

 

CSAK EGYETLEN NÉV VAN