2016. szeptember 22. csütörtök

2016.09.21 22:01

2016. szeptember 22. csü­tör­tök

 

„Igéd ki­je­len­té­se vi­lá­gos­sá­got gyújt, ér­tel­mes­sé te­szi az egy­ügyû­e­ket.”

(Zsoltárok 119,130)

 

Aho­gyan a bet­le­he­mi csil­lag fé­nye be­ra­gyog­ta Jé­zus szü­le­té­sé­nek éj­sza­ká­ját, úgy ra­gyog­ja be a vi­lá­got Is­ten ígé­re­té­nek öröm­hí­re. En­nek hi­á­nyá­ban az em­ber csak egy­ügyû lény len­ne, aki csak föl­di dol­go­kért küzd, és ez a vi­lág ön­ma­gá­ban, em­be­ri erõ­vel nem te­he­tõ job­bá. Uram, lát­tam be­te­ge­ket, fo­gya­ték­kal élõ­ket, egy­ügyû­e­ket, lel­ki ron­cso­kat, ami­kor a te sze­re­te­ted­rõl tet­tek ta­nú­bi­zony­sá­got. – Adj erõt ne­kem is, „egész­sé­ges­nek”, hogy a te sze­re­te­ted­rõl és meg­vál­tá­sod öröm­hí­ré­rõl bi­zony­sá­got te­hes­sek! Ámen.

 

A nap éneke:

ÍGY SZÓLJ…!

 

ÍGY SZÓLJ…!