2016. szeptember 21. szerda

2016.09.20 21:40

2016. szeptember 21. szer­da

 

Jé­zus mond­ta: „Higgyé­tek, hogy mind­azt, ami­ért imád­koz­tok, és amit kér­tek, meg­kap­já­tok, és meg is ada­tik nek­tek!” 

(Márk 11,24)

 

Tény­leg el­hi­szem, hogy amit imád­ság­ban ké­rek, az meg is ada­tik ne­kem? Tu­dat alatt né­ha ta­lán tisz­tá­ban is va­gyok az­zal, hogy nem ér­dem­lem meg, vagy pe­dig na­gyon ki­csi az esé­lyem rá, hogy meg­kap­jam, amit sze­ret­nék. Va­jon õszin­tén vi­szem-e ké­ré­se­i­met Is­ten elé? Va­jon hit­tel fo­ga­dom-e, amit ka­pok? Mi­elõtt ne­ki­ál­lok rek­la­mál­ni az Úr­nál, és kö­ve­tel­ni a jus­so­mat, mind­ezt vé­gig kell gon­dol­nom. – Adj, Uram, alá­za­tot és egy mus­tár­mag­nyi hi­tet, és he­gye­ket moz­gat­ha­tok meg! Ámen.

 

A nap éneke:

EMLÉKEZZ VISSZA

 

EMLÉKEZZ VISSZA