2016. szeptember 2. péntek

2016.09.01 21:42

2016. szeptember 2. pén­tek

 

„Pé­ter és Já­nos fel­ment a temp­lom­ba, a dél­utá­ni imád­ko­zás ide­jé­re, dél­után há­rom órá­ra.”

(Ap­Csel 3,1)

 

Az óra a mo­dern em­ber bi­lin­csé­nek is mond­ha­tó. Be­oszt­juk a na­pun­kat órák­ra és per­cek­re, hogy mi­kor mit kell majd ten­nünk. So­kan ro­han­nak a té­vé kép­er­nyõ­je elé, ha a ked­venc mû­so­ruk órá­ja kö­ze­leg. Va­jon há­nyunk­nak van imád­ko­zás­ra el­kü­lö­ní­tett órá­ja na­pon­ként? Az Úr­ral töl­tött idõ min­dig gaz­da­gon meg­té­rül. Aki az idõ Urá­val meg­be­szé­li a na­pi ten­ni­va­ló­it, an­nak töb­bet tar­to­gat az idõ és a mai nap. – Uram, éle­tem ide­je is a ke­zed­ben van. Se­gíts meg­ten­nem azt, ami aka­ra­tod­dal egye­zik, és se­gíts fel­ad­nom azt, ami nem ked­ves elõt­ted!

 

A nap éneke:

TESTVÉREK FEL MUNKÁRA

 

TESTVÉREK FEL MUNKÁRA