2016. szeptember 19. hétfő

2016.09.18 21:11

2016. szeptember 19. hét­fő

 

„Uram, te vagy az Is­ten, és iga­zak a te ígé­re­te­id.”

(2.Sámuel 7,28a)

 

Mennyi­re ne­héz ezt ki­mon­da­nom ak­kor, ami­kor csa­ló­dás­sal kell el­fo­gad­nom, hogy mást mérsz rám, mint amit el­vá­rok! Dá­vid ki­rály mond­ta ezt az imád­sá­got vá­la­szul az Úr­nak, aki Ná­tán pró­fé­tán ke­resz­tül kinyi­lat­koz­tat­ta, hogy bár olyan nagy ne­vet szer­zett ne­ki, ami­lyen csak ke­ve­sek­nek ada­tik meg, Dávid még­sem épít­he­ti fel a temp­lo­mot. Uram, én is foly­ton fel aka­rom épí­te­ni a ma­gam temp­lo­mát, a ma­gam eg­zisz­ten­ci­á­ját, ne­ked sok­szor még­is más az el­kép­ze­lé­sed. Hi­szem, hogy szebb is, iga­zabb is, mint amit én gon­do­lok. – Adj erõt, Uram, el­fo­gad­ni a te vég­zé­se­i­det, mert hi­szem, hogy igaz­sá­gos vagy! Ámen.

 

A nap éneke:

ISTEN HORD KARJAIN

 

ISTEN HORD KARJAIN