2016. szeptember 18. vasárnap

2016.09.17 22:28

2016. szeptember 18. va­sár­nap

 

„Jó­sá­god és sze­re­te­ted kí­sér éle­tem min­den nap­ján, és az Úr há­zá­ban la­kom egész éle­tem­ben.”

(Zsoltárok 23,6)

 

Egye­dül egy ri­deg, ide­gen he­lyen vagy elé­ge­det­ten, az ott­hon me­le­gé­ben más­képp ér ez az ige ben­nün­ket. Bi­zony né­ha ki­et­len és hû­vös ez a vi­lág, de ha meg­is­mer­jük, ha be­tölt­jük sze­re­tet­tel, bé­kes­ség­gel, imád­ság­gal, ak­kor a mi szá­munk­ra is iga­zi ott­hon lesz. Az Úr min­de­nütt a kö­ze­lünk­ben van, nem le­het Is­tent a temp­lom fa­lai kö­zé be­szo­rí­ta­ni. – Add, Uram, hogy lás­suk, hogy nem­csak a temp­lom a te há­zad, ha­nem az egész vi­lág, ahol élünk! Ámen.

 

A nap éneke:

AZ ÚR IRGALMA

 

AZ ÚR IRGALMA