2016. szeptember 15. csütörtök

2016.09.14 21:36

2016. szeptember 15. csü­tör­tök

 

Jé­zus mond­ta: „Néz­zé­tek meg a hol­ló­kat: nem vet­nek, nem is arat­nak, nin­csen kam­rá­juk, sem csûr­jük, Is­ten még­is el­tart­ja õket. Mennyi­vel ér­té­ke­seb­bek vagy­tok ti a ma­da­rak­nál!”

(Lukács 12,24)

 

Kö­szö­nöm, hogy em­lé­kez­tetsz, Úr Jé­zus, az Atya sze­re­te­té­re! Olyan könnyen el­fe­lej­tem, hogy gon­dot vi­sel ró­lam. – Add, Uram, hogy va­ló­ban jót és ér­té­ke­set gyûj­tö­ges­sek e vi­lág­ban! Ámen.

 

A nap éneke:

HÁLA KÖSZÖNET

 

HÁLA KÖSZÖNET