2016. szeptember 13. kedd

2016.09.12 21:57

2016. szeptember 13. kedd

 

Krisz­tus azt mond­ja: „Ha sze­ret­tek en­gem, meg­tart­já­tok az én pa­ran­cso­la­ta­i­mat.”

(János 14,15)

 

Ha sze­re­tek, ak­kor nincs kér­dés. Nem kér­dés, hogy hall­ga­tok-e szü­le­im sza­vá­ra, nem kér­dés, hogy meg­hall­ga­tom-e test­vé­rem, ked­ve­sem hí­vá­sát. Az Úr­ral kap­cso­lat­ban en­nek még in­kább így kell mû­köd­nie: ha sze­re­tem, meg­tar­tom sza­vát, mert az én ér­de­kem­ben pa­ran­csol. Ezért imád­koz­ha­tom Sá­mu­el pró­fé­tá­val együtt: „Szólj, Uram, mert hall­ja a te szol­gád!” Ámen.

 

A nap éneke:

 

IMÁM SZÁLL

 

IMÁM SZÁLL

ÁLDÓ KEZED