2016. szeptember 11. vasárnap

2016.09.10 22:30

2016. szeptember 11. va­sár­nap

 

Já­nos így vá­la­szolt: „Én ugyan víz­zel ke­resz­tel­lek ti­te­ket, de el­jön az, aki erõ­sebb ná­lam, és én még ar­ra sem va­gyok mél­tó, hogy sa­ru­ja szí­ját meg­old­jam: Õ majd Szent­lé­lek­kel és tûz­zel ke­resz­tel ti­te­ket.”

(Lukács 3,16)

 

A ke­resz­te­lés ere­de­ti gö­rög sza­vá­nak je­len­té­se „be­me­rí­tés, be­me­rü­lés”. Új élet nincs Szent­lé­lek nél­kül. Be­le kell me­rül­ni az új élet vi­zé­be, és ma­gunk­ba kell szív­ni – mint a szi­vacs­nak a vi­zet – az új éle­tet te­rem­tõ Szent­lel­ket. Ez át­tü­ze­sít, fellel­ke­sít a szol­gá­lat­ra, és köz­ben ki­ége­ti be­lõ­lünk a sa­la­kot, aho­gyan a tûz ki­ége­ti a vas­ból a sa­la­kot, és acél­lá vál­toz­tat­ja. – Uram, me­rítsd be Lel­ked­be az éle­te­met, és égesd ki be­lõ­lem a sa­la­kot, acé­lozz meg en­gem!

 

A nap éneke:

MOST ÍME ITT VAN A VÍZ