2016. szeptember 1. csütörtök

2016.08.31 22:36

2016. szeptember 1. csü­tör­tök

 

„Mi­vel a böl­csek ki­je­len­tést kap­tak álom­ban, hogy ne men­je­nek vissza He­ró­des­hez, más úton tér­tek vissza ha­zá­juk­ba.”

(Máté 2,12)

 

A Szent­írás ele­jén ezt ol­vas­suk: Is­ten ki­je­len­té­se. Az élet nagy kér­dé­se­i­ben nem kü­lön­le­ges ál­mok­ban vagy a csil­la­gok­ban kell ke­res­nünk Is­ten aka­ra­tát, ha­nem ki­je­len­té­sé­ben, a Bib­li­á­ban. Nem más ez a könyv, mint út­mu­ta­tó az élet­hez, hasz­ná­la­ti út­mu­ta­tás ön­ma­gunk­hoz, Is­ten szer­el­mes le­ve­le hoz­zánk. – Uram, adj vá­gyat, hogy ol­vas­sam és sze­res­sem hoz­zám in­té­zett sza­va­dat!

 

A nap éneke:

A SZERETET HIMNUSZÁRÓL

 

A SZERETET HIMNUSZÁRÓL