2016. október 7. péntek

2016.10.06 21:57

2016. október 7. pén­tek

 

„Az öz­ve­gyet és az ár­vát, a jö­ve­vényt és a nyo­mo­rul­tat ne zsák­má­nyol­já­tok ki!”

(Zakariás 7,10)

 

Nem árt, ha el­gon­dol­ko­dunk azon, hogy min­den­nap­ja­in­kat ke­resz­té­nyi mó­don él­jük-e meg, vagy csak üres sza­va­kat be­szé­lünk, és hi­á­nyoz­nak a hit­bõl fa­ka­dó jó cse­le­ke­de­te­ink. Va­jon ész­re­vesszük-e, ha a kör­nye­ze­tünk­ben va­la­ki se­gít­ség­re szo­rul? Meg­lát­juk-e, ha va­la­ki hi­ányt szen­ved? Tu­dunk-e vi­gasz­ta­lást nyúj­ta­ni a be­te­gek­nek, el­eset­tek­nek? A hoz­zánk be­té­ve­dõ ide­gent párt­fo­gol­juk-e, vagy el­len­sé­ge­sen ki­re­keszt­jük? Mind-mind pró­ba­kö­vek ezek: Is­ten fel­ada­to­kat ad ne­künk, ame­lyek­ben fej­lõd­he­tünk. Ne fe­led­jük: a sze­re­tet vég­te­len!

 

A nap éneke:

ISTENBEN BÍZOM

 

ISTENBEN BÍZOM