2016. október 6. csütörtök

2016.10.05 22:04

2016. október 6. csü­tör­tök

 

„Én tu­dom, mi a ter­vem ve­le­tek – így szól az Úr –: bé­kes­sé­get és nem rom­lást ter­ve­zek, és re­mény­tel­jes jö­võt adok nek­tek.”

(Jeremiás 29,11)

 

Is­ten mind­nyá­junk szá­má­ra el­ké­szí­tet­te éle­tünk ter­ve­it. Min­den­ki­nek a leg­job­bat sze­ret­né: az örök élet aján­dé­ká­ban ré­sze­sí­te­ni ben­nün­ket. Ez a szép­sé­ges terv csak ak­kor tel­je­se­dik be, ha en­ged­jük ér­vé­nye­sül­ni az õ aka­ra­tát min­den­nap­ja­ink­ban. Kér­jük õt, hogy le­gyen az éle­tünk Ura, aki­nek ke­gyel­mé­vel és sze­re­te­té­vel már föl­di lé­tünk­ben is bol­do­gok le­he­tünk. És hisszük a re­mény­tel­jes jö­võ el­jö­ve­te­lét is!

 

A nap éneke:

MI CSAK VÁNDOROK VAGYUNK

 

MI CSAK VÁNDOROK VAGYUNK