2016. október 5. szerda

2016.10.04 21:54

2016. október 5. szer­da

 

„Õk né­pem­mé lesz­nek, én pe­dig Is­te­nük le­szek, mert tel­jes szí­vük­kel meg­tér­nek hoz­zám.”

(Jeremiás 24, 7b)

 

Je­re­mi­ás pró­fé­ta lá­to­má­sa Is­ten ke­gyel­mé­nek ígé­re­te a bû­ne­i­tõl el­for­du­ló, meg­té­rõ em­ber­nek. De mi is a meg­té­rés? Nem más, mint gon­dol­ko­dá­sunk meg­vál­toz­ta­tá­sa, a „fe­lül­rõl” szü­le­tés, az új­já­szü­le­tés cso­dá­ja. Ar­ra, hogy go­nosz em­ber­bõl jó vál­jon, csak Is­ten és az õ Szent­lel­ké­nek ere­je ké­pes. Szük­sé­ges a vál­to­zás­hoz a mi aka­ra­tunk és el­ha­tá­ro­zá­sunk is, de a Min­den­ha­tó nél­kül fel­is­mer­ni sem tud­juk, hogy vál­to­zás­ra van szük­sé­günk. Imád­koz­zunk Is­ten­hez, hogy ne csak meg­szo­kás­ból temp­lom­ba já­ró ke­resz­té­nyek le­gyünk, ha­nem él­hes­sük át a meg­té­rés cso­dá­ját! Az ered­mény lát­ha­tó lesz: Is­ten kép­má­sá­ra for­má­ló­dunk!

 

A nap éneke:

URAM NEKED HÓDOLOK

 

URAM NEKED HÓDOLOK