2016. október 4. kedd

2016.10.03 22:20

2016. október 4. kedd

 

„Öl­jé­tek meg tag­ja­i­tok­ban azt, ami csak er­re a föld­re irá­nyul: a pa­ráz­na­sá­got, a tisz­tá­ta­lan­sá­got, a szen­ve­délyt, a go­nosz kí­ván­sá­got és a kap­zsi­sá­got, ami bál­vány­imá­dás.”

(Kolossé 3,5)

 

Sok em­ber­tõl hal­lot­tam már, hogy õ nem bû­nös: nem lop, nem gyil­kol, nem ha­zu­dik, nincs dol­ga a rend­õr­ség­gel, bí­ró­ság­gal. Is­ten sok­kal szi­go­rúb­ban ha­tá­roz­za meg a bûn fo­gal­mát. Sze­rin­te mind­nyá­jan azok va­gyunk. Fel kell te­hát is­mer­nünk ma­gunk­ban a nem he­lyén­va­ló cse­le­ke­de­te­ket és jel­lem­vo­ná­so­kat. Sõt: meg kell öl­nünk azo­kat, vagy­is vé­get kell vet­nünk rossz szo­ká­sa­ink­nak, szen­ve­dé­lye­ink­nek. Ön­ma­gunk­tól ez nem si­ke­rül, de Is­ten­nel együtt gyõ­ze­del­mes­ked­he­tünk, hogy meg­szü­les­sen ben­nünk az új em­ber, aki Krisz­tus­hoz ha­son­ló.

 

A nap éneke:

REJTS MOST EL

 

REJTS MOST EL