2016. október 31. hétfő

2016.10.30 21:28

2016. október 31. hétfő

A REFORMÁCIÓ EMLÉKNAPJA

 

Ga­má­li­él így szólt: „Hagy­já­tok bé­kén eze­ket az em­be­re­ket (az apos­to­lo­kat), és bo­csás­sá­tok el őket. Mert ha em­be­rek­től va­ló ez a szán­dék vagy ez a moz­ga­lom, ak­kor meg­sem­mi­sül; ha pe­dig Is­ten­től va­ló, ak­kor úgy sem tud­já­tok meg­sem­mi­sí­te­ni őket.”

(Ap­Csel 5,38–39)

 

Ha em­be­rek­től va­ló lett vol­na, már rég be­lep­te vol­na a rozs­da, és csak a könyv­tá­rak mé­lyén len­ne né­hány fel­jegy­zés egy kis lét­szá­mú lel­kes cso­port­ról, akik hit­tek va­la­mi­ben, az­tán el­enyé­szett a do­log… Ami­nek a mo­tor­ja, az ere­je, az élet­ben tar­tó­ja Is­ten Szent­lel­ke, az em­be­re­ket hit­re té­rít, szól­ni en­ged, sza­va­ik­ba erőt, tü­zet ad, tet­te­ik­be len­dü­le­tet, a messzebb­re lá­tás bi­zo­nyos­sá­gát.

 

Reformáció

Október 31

 

Az  emlékezés napja ez,

szemünk a múltba mélyed.

elkiáltunk egy-egy nevet

s csodás történet éled!

A nagy sötétség titkait

leleplezi az Ige,

Reformáció: új öröm,

Istenünk segítsége!

Megtalált hát a kegyelem,

s mi kegyelmet találtunk,

szabadság, hűség, győzelem,

szenvedés útján jártunk...

Meghatott csönd, emlékezett,

gyújts fáklyát most az éjbe!

Urunk pontosan érkezett

s fény gyúlt a sötétségbe!

Luther és Kálvin: nagy nevek.

van még sok név, szerényebb,

Jézus neve lett fényesebb

s a szikla-hit keményebb!

Az emlékezés napja ez:

nevek és tettek zengjék

a szabadító kegyelem

nagy reformáló tettét!

  Fejes Ádám

 

 

A nap éneke:

HŰSÉGES LÉGY!

 

HŰSÉGES LÉGY!