2016. október 3. hétfő

2016.10.02 21:53

2016. október 3. hét­fő

 

„Éne­kel­je­tek új éne­ket az Úr­nak, éne­kelj az Úr­nak, te egész föld!”

(Zsoltárok 96,1)

 

Az ének iga­zi öröm­for­rás, gyö­nyö­rû­ség an­nak is, aki éne­kel, s an­nak is, aki tisz­ta, nyi­tott szív­vel hall­gat­ja. A di­csé­rõ éne­kek Is­ten kö­ze­lé­be emel­nek, meg­tisz­tul ál­ta­luk a lé­lek. Dal­ban mon­dott imád­sá­gok ezek, az Úr je­len­lé­te érez­he­tõ ben­nük. Is­ten ma is ih­let õt sze­re­tõ ze­ne­szer­zõ­ket ma­gasz­ta­ló éne­kek írá­sá­ra, mi pe­dig le­gyünk fo­ga­dó­ké­szek és nyi­tot­tak ezek meg­ta­nu­lá­sá­ra és ének­lé­sé­re! Az Úr azt sze­ret­né, ha lel­künk­bõl, szí­vünk mé­lyé­bõl szól­na az új ének! És ezt nemcsak a fi­a­ta­lok­nak mond­ja, ha­nem min­den­ki­nek!

 

A nap éneke:

ÉNEKELJ AZ ÚRNAK ÚJ ÉNEKET

 

ÉNEKELJ AZ ÚRNAK ÚJ ÉNEKET