2016. október 22. szombat

2016.10.21 21:53

2016. október 22. szom­bat

 

„Ad­ja­tok, és ada­tik nek­tek.”

(Lukács 6,38)

 

Kér­ni szo­kás, ha va­la­mi­re szük­sé­günk van, és ak­kor az Is­ten jó­sá­gá­ból meg­ada­tik. „Az evan­gé­lis­ta im­már azok­ra az ir­gal­mas­sá­gi cse­le­ke­de­tek­re gon­dol, ame­lye­ket az egy­ház­ban a sze­gé­nyek, az ár­vák s az öz­ve­gyek ja­vá­ra vé­gez­nek. Ké­ri, hogy ezek vál­ja­nak ha­té­ko­nyab­bá, s fő­leg, hogy Is­ten nagy­lel­kű­sé­gé­ből kap­ja­nak ih­le­tést. Őt nagy­lel­kű­ség­ben nem le­het fe­lül­múl­ni, de ő vissza tud tér­ni az em­be­ri mér­cék­hez is.” S nem szó­bot­lás: nem „kér­je­tek, és ada­tik”, ha­nem ad­ja­tok…  Ha Jé­zus ezt mond­ja, rá fo­gunk jön­ni, mennyi­re sok van még, ami­ből ad­ha­tunk!

 

A nap éneke:

IMÁDJUK AZ URAT

 

IMÁDJUK AZ URAT