2016. október 21. péntek

2016.10.20 22:06

2016. október 21. pén­tek

 

„Dá­ni­elt az orosz­lá­nok ver­mé­be dob­ták. De a ki­rály ezt mond­ta Dá­ni­el­nek: A te Is­te­ned, akit áll­ha­ta­to­san tisz­telsz, sza­ba­dít­son meg té­ged!”

(Dániel 6,17)

 

Ko­runk orosz­lán­ver­me­i­ben – min­den em­ber kö­zös sor­sá­ban, be­teg­ség­ben, vesz­te­ség­ben, eg­zisz­ten­ci­á­lis krí­zi­sek­ben – a hí­vő em­ber hal­lat­la­nul nagy plusz erő­vel néz­het szem­be a ve­széllyel, a baj­jal. Jé­zus is ka­pott a Gol­go­ta ke­reszt­jén a gúny­ból… S bár nem szállt le a ke­reszt­ről, Is­ten még­is di­cső­sé­ge­sen vég­be­vit­te mű­vét, és Jé­zus fel­tá­madt. Mi eb­ben a hit­ben vá­gunk ne­ki an­nak, ami más szá­má­ra ér­tel­met­len, el­vi­sel­he­tet­len. S er­ről az erő­ről tu­dunk bi­zony­sá­got is ten­ni.

 

A nap éneke:

ÉL AZ ÚR AZ ISTEN

 

ÉL AZ ÚR AZ ISTEN