2016. október 2. vasárnap

2016.10.01 21:38

2016. október 2. va­sár­nap

 

„Hit nél­kül sen­ki sem le­het ked­ves Is­ten elõtt, mert aki az Is­tent ke­re­si, an­nak hin­nie kell, hogy õ van; és meg­ju­tal­maz­za azo­kat, akik õt ke­re­sik.”

(Zsidók 11,6)

 

Mi a hit? Ki­ben és mi­ben hi­szünk? Hi­szünk-e egy­ál­ta­lán? „A hit pe­dig a re­mény­lett dol­gok­nak va­ló­sá­ga, és a nem lá­tott dol­gok­ról va­ló meg­gyõ­zõ­dés” (Zsid 11,1, Ká­ro­li-for­dí­tás). Ma­gam­ban hi­szek? A so­kak ál­tal aján­lott biz­tos re­cept­ben? Vagy a fo­lyók já­rá­sá­ban – ahogy a dal mond­ja? A hí­võ em­ber az Is­ten­ben hisz, meg van bi­zo­nyo­sod­va ró­la, hogy élõ, örök va­ló­ság, az örök Va­gyok. Min­den lé­leg­zet­vé­te­lünk­ben, min­den lé­pé­sünk­ben ott van: ke­res­sük õt, mert nem ész­re­vét­le­nül mun­kál­ko­dik az éle­tünk­ben! Add meg Uram, hogy higgyek ben­ned, és meg­lás­sa­lak!

 

A nap éneke:

ISTENNEK TETSZENED

 

ISTENNEK TETSZENED