2016. október 19. szerda

2016.10.18 22:22

2016. október 19. szer­da

 

„Is­ten há­za né­pe vagy­tok, mert rá­épül­te­tek az apos­to­lok és a pró­fé­ták alap­já­ra, a sa­rok­kő pe­dig ma­ga Krisz­tus Jé­zus.” 

(Efézus 2,19–20)

 

Is­mer­nünk kell a „csa­lád” tör­té­ne­tét, a „ház” épü­lé­sé­nek moz­za­na­ta­it, az ala­po­zás ke­mény mun­ká­já­tól kezd­ve a fa­lak épí­té­sé­ig. És eb­ben a ház­ban, eb­ben a csa­lád­ban ne­künk is he­lyünk van! Van fel­ada­tunk, és van­nak tár­sa­ink is. Nem ma­gunk va­gyunk. A leg­fon­to­sabb pe­dig, hogy en­nek a ház­nak és az egész nép­se­reg­nek a gaz­dá­ja vég­te­le­nül sze­ret min­ket: itt olyan a csa­lád­fő, aki még a té­koz­ló fia elébe is tárt kar­ral megy. Ott­hon va­gyunk, ha meg­ér­kez­tünk ide vég­re.

 

A nap éneke:

ISTEN HÁZA

 

ISTEN HÁZA