2016. október 18. kedd

2016.10.17 21:54

2016. október 18. kedd

 

„Ami­kor lát­ta Jé­zus a so­ka­sá­got, meg­szán­ta őket, mert el­gyö­tör­tek és el­eset­tek vol­tak, mint a ju­hok pász­tor nél­kül.”

(Máté 9,36)

 

A pász­tor szó nem csu­pán a lel­ki­pász­tort je­len­ti, ha­nem a ve­ze­tőt. A pász­to­rok a nép ve­ze­tői. S amint ar­ról több ószö­vet­sé­gi sza­kasz is szól (pél­dá­ul Ezé­ki­el 34), a hűt­len ve­ze­tők leg­na­gyobb vét­ke az, hogy meg­nyo­mo­rít­ják a rá­juk bí­zot­tak éle­tét. Ép­pen ezért vár­ja annyi­ra Iz­ra­el a Mes­si­ást, az iga­zi pász­tort, a hű­sé­ges ve­ze­tőt, az utol­só idők tel­jes jog­gal fel­ru­há­zott ki­rá­lyát, aki majd hely­re­ál­lít­ja Iz­ra­el di­cső­sé­gét, és el­hoz­za a bé­kes­ség és jó­lét ide­jét.

 

A nap éneke:

TE VAGY AZ ÉLET

 

TE VAGY AZ ÉLET