2016. október 15. szombat

2016.10.14 21:53

2016. október 15. szom­bat

 

„Aki szom­ja­zik, jöj­jön! Aki akar­ja, ve­gye az élet vi­zét in­gyen!”

(Jelenések 22,17)

 

Ha így szól­na az ige: „har­minc szá­za­lék­kal ol­csób­ban”, ak­kor job­ban fel­tûn­ne? Úgy már sok­kal ér­de­ke­sebb, iz­gal­ma­sabb len­ne? Mert ak­kor büsz­ke le­het­nék, hogy mi­lyen jó áron si­ke­rült meg­sze­rez­nem? De az élet vi­ze in­gyen van! Mert azt nem sze­rez­het­jük meg. Nem vá­sá­rol­hat­juk meg az el­len­ér­té­ké­nek ki­fi­ze­té­sé­vel. Azt csak kap­hat­juk. Aján­dék­ba. Így is kell? El tu­dod fo­gad­ni?

 

A nap éneke:

AHOL AZ ÉLET VIZE ÁRAD

 

AHOL AZ ÉLET VIZE ÁRAD