2016. október 1. szombat

2016.09.30 22:24

2016. október 1. szom­bat

A ZENE ÉS AZ IDŐSEK VILÁGNAPJA

 

„Csak egy pil­la­na­tig tart ha­rag­ja, de egész éle­ten át ke­gyel­me. Es­te szál­lást vesz a sí­rás, reg­gel­re itt az uj­jon­gás.”

(Zsoltárok 30,6)

 

A két­ség­be­esett em­ber sö­té­ten lát­ja a vi­lá­got, sok­szor úgy ér­zi, hogy az õ gond­ja a leg­na­gyobb, nem ta­lál­ja a ki­utat. Pe­dig bi­zo­nyá­ra meg­ta­pasz­tal­tuk már, hogy egy Is­ten­hez kül­dött röp­ke fo­hász mennyi­re meg­nyug­ta­tó! Tes­ti-lel­ki fáj­da­lom ese­té­re a leg­jobb és leg­gyor­sabb se­gít­ség egy õszin­te imád­ság, kö­nyör­gés, fo­hász az Úr­hoz, mely­nek kö­vet­kez­mé­nye­ként azon­na­li kap­cso­la­tot te­rem­tünk ve­le. Az õ sze­re­te­te és kö­zel­sé­ge min­dig gyó­gyít és meg­erõ­sít, fel­szá­rít­ja a könnye­ket, meg­vi­dá­mít­ja a meg­seb­zett lel­ket! Di­csér­jük és ma­gasz­tal­juk a föld és ég Urát!

 

Gerő Sándor: EMBERI SORS

Pörög az orsó, s az élet fonala
lepereg gyorsan, mint száraz falevél.
Forró nyár után jön ősz, s hideg tél.
Álmatlan éjszakák, ködös hajnalok.
… Az ifjak nem is sejtik, milyen gazdagok.

Szép gyermekkor már csak távoli álom.
Remeg a kéz, s a lépés tétova.
Hátadra sújt a kínok ostora.
Fogy a remény, s gyűlnek a bajok.
… Az ifjak nem is sejtik, milyen gazdagok.

De ki ma ifjú, ne feledje el,
Felette is elsuhannak az évek,
És egyre halkul a vidám ének.
Sóhajjá válnak zengő dallamok
…Kik lélekben ifjak, csak azok boldogok.

 

A nap éneke:

ISTEN HORD KARJAIN

 

ISTEN HORD KARJAIN