2016. november 5. szombat

2016.11.04 21:29

2016. november 5. szom­bat

 

„Vi­gyáz­za­tok, hogy sen­ki se fi­zes­sen a rosszért rosszal, ha­nem tö­re­ked­je­tek min­den­kor a jó­ra egy­más iránt és min­den­ki iránt.”

(1.Thesszalonika 5,15)

 

Vi­gyáz­ni kell, hogy hol mi­vel fi­ze­tünk. Ki­von­nak egy pa­pír­pénzt, az már nem fi­ze­tő­esz­köz. Amint az eu­ró vagy más va­lu­ta sem a mi or­szá­gunk­ban. A hí­vő em­ber­nek még in­kább fi­gyel­nie kell. Is­ten né­pé­nek ke­zé­ben nem le­het fi­ze­tő­esz­köz a rossz! Ak­kor sem, ha va­la­ki azt ad­ta ne­ki. Van rá sza­bad­sá­ga és hi­te ál­tal ere­je is, hogy „meg­le­pe­tést okoz­zon”, és az egyet­len, az egész vi­lá­gon is­mert és le­gá­lis esz­köz­zel fi­zes­sen: a sze­re­tet­tel.

 

A nap éneke:

SZABADDÁ TETT

 

SZABADDÁ TETT