2016. november 3. csütörtök

2016.11.02 22:17

2016. november 3. csü­tör­tök

 

„Az Úr fé­lel­me lesz Si­on kin­cse.”

(Ézsaiás 33,6)

 

Si­on Je­ru­zsá­lem szent he­gye, de át­vitt ér­te­lem­ben ma­ga az egész egy­ház. Nem az Úr­tól va­ló fé­le­lem, ha­nem a ben­ne va­ló meg­in­gat­ha­tat­lan hit, ha­tal­má­nak el­is­me­ré­se és az ő tör­vé­nye sze­rin­ti élet a leg­na­gyobb kin­cse az egyes em­ber­nek és az egy­ház­nak. Mind­annyi­an az ő gyer­me­kei le­he­tünk: nem fé­le­lem­mel kell te­kin­te­nünk rá. Hisz min­dent elé­je vi­he­tünk.

 

A nap éneke:

SOKSZOR ÚGY ÉRZEM

 

SOKSZOR ÚGY ÉRZEM