2016. november 26. szombat

2016.11.25 21:31

2016. november 26. szom­bat

 

„Örül­jön az ég, ör­vend­jen a föld, és mond­ják el a né­pek­nek, hogy ural­ko­dik az Úr!”

(1.Krónika 16,31)

 

Az öröm ki­bol­to­sul, az öröm ta­lajra talál, az öröm meg­gyö­ke­re­zik az em­be­ri szív­ben. Nem em­ber al­ko­tá­sa: Is­ten moz­gó­sít, ő ad­ja a kö­ze­get, az ener­gi­át, amely­ből erőt le­het nyer­ni. Ahol öröm van, ott ün­nep van. Olyan al­ka­lom ez, ame­lyet ma­gá­nyo­san, kis kör­ben ne­héz meg­él­ni, át­él­ni. Er­re az ün­nep­re ad át meg­hí­vót a „kró­ni­kás”. Az ün­nep meg­hí­vot­tai ér­tik meg, fog­ják fel hi­tük­kel, hogy Is­ten ha­tal­ma ér­vé­nye­sül min­den­hol, min­de­nek­fe­lett. De nem kény­úr ő, ha­nem fél­tőn sze­re­tő, gaz­da­gon aján­dé­ko­zó csa­lád­fő: Atya, aki együtt örül te­remt­mé­nye­i­vel.

 

A nap éneke:

VÍGADOZVA ÁLDJUK

 

VÍGADOZVA ÁLDJUK