2016. november 24. csütörtök

2016.11.23 21:49

2016. november 24. csü­tör­tök

 

„Ke­gye­lem­ből van üd­vös­sé­ge­tek a hit ál­tal, és ez nem tő­le­tek van: Is­ten aján­dé­ka ez.”

(Efézus 2,8)

 

A val­lá­sos­sá­go­mat a hit töl­ti meg élet­tel. De a hit nem a sa­já­tom. A hit nem dön­tés, nem ér­zés, nem nor­ma, nem ju­ta­lom. Hi­tet­le­nül, ké­tel­ked­ve kér­ni Is­tent csak egy­faj­ta meg­ér­zés, hogy van ki­hez for­dul­ni, de ez még nem meg­győ­ző­dés. Az „új em­ber­nek” a meg­bo­csá­tás­ból szü­le­tik a bé­kes­sé­ge, amely ka­pu­ja Is­ten or­szá­gá­nak. Hogy lé­te­zik-e ez az át­já­ró, azt csak azok tud­ják el­mon­da­ni, akik meg­kap­ták Is­ten­től a hit spe­ci­á­lis lá­tás­mó­dját. Ez nem ad­hat büsz­ke­sé­get, in­kább csak egész­sé­ges, ki­egye­ne­se­dett de­re­kat, Is­ten aka­ra­tát für­ké­sző te­kin­te­tet.

 

A nap éneke:

JÉZUS JÖVÖK HOZZÁD

 

JÉZUS JÖVÖK HOZZÁD