2016. november 23. szerda

2016.11.22 21:38

2016. november 23. szer­da

 

„Aki az Urat fé­li, an­nak erős ol­tal­ma van.”

(Példabeszédek 14,26)

 

Aki már meg­ta­pasz­tal­ta, hogy jó ve­ze­tő ke­zé­ben van, az biz­ton­ság­ban ér­zi ma­gát. A fé­le­lem ez eset­ben nem ret­te­gést je­lent egy fe­nye­ge­tő ha­ta­lom­tól, amely árt­hat, vagy akár el is pusz­tít­hat. Is­ten fé­lel­me azt je­len­ti, hogy fi­gye­lek min­den je­lé­re, fi­gye­lem, mi­ként nyil­vá­nít­ja ki aka­ra­tát, te­le va­gyok irán­ta tisz­te­let­tel és bi­za­lom­mal, mert el­is­me­rem ha­tal­mát. Ő le­het az a te­kin­tély, aki­nél el­csen­de­sül­het a lel­kem, aki­nél az ag­go­da­lom ere­jét vesz­ti, aki mel­lett nem ér­zek fé­lel­met, mert vé­de­lem alatt ál­lok.

 

A nap éneke:

VÁNDORÚTAM…

 

VÁNDORÚTAM…