2016. november 21. hétfő

2016.11.20 21:56

2016. november 21. hét­fő

 

„Ölt­sé­tek fel az új em­bert, aki Is­ten tet­szé­se sze­rint va­ló­sá­gos igaz­ság­ban és szent­ség­ben te­rem­te­tett.”

(Efézus 4,24)

 

Is­ten tes­tet öl­tött jó­sá­ga ma­ga Jé­zus. A jel, ame­lyet hor­do­zok, nem búj­tat­ha­tó az ing alá. Olyan va­ló­ság, amely alatt nem fér el sem­mi, ami ré­gi. Csak­is kí­vül hord­ha­tó. Már messzi­ről is fel­is­mer­he­tő: mert tisz­ta, egy­sze­rű és har­mo­ni­kus. Nem a ru­ha te­szi az em­bert. Az új, meg­újult, meg­erő­sö­dött, sze­re­tet­ben fel­töl­tő­dött em­ber van Is­ten tet­szé­sére. Az igaz­ság és a szent­ség en­nek nyo­má­ban je­le­nik meg mint aján­dék.

 

A nap éneke:

HALLELUJA

 

HALLELUJA