2016. november 20. vasárnap

2016.11.19 22:27

2016. november 20. va­sár­nap

 

„Mu­tasd meg raj­tam jó­sá­god je­lét!”

(Zsoltárok 86,17)

 

A zsol­tá­ros fel­egye­ne­se­dik, fe­jét fel­eme­li. Mer kér­ni. Nem ön­cé­lú a ké­rés: Is­ten jó­sá­gá­nak je­lét hor­doz­ni, vin­ni, vál­lal­ni. Nem ön­cé­lú azt kér­nem, hogy ab­ban a ki­tün­te­tett hely­zet­ben le­hes­sek, hogy a jó­ság, meg­bo­csá­tás, ke­gye­lem je­le ne múl­jon el nyom­ta­la­nul raj­tam, ha­nem hor­do­zó­ja le­hes­sek a rám bí­zott aján­dék­nak. Azt is tu­do­má­sul vé­ve, hogy ez meg­tisz­tel­te­tés, fe­le­lős­ség, te­her, kül­de­tés és együtt­mű­kö­dés.

 

A nap éneke:

EMLÉKEZZÉL MEG

 

EMLÉKEZZÉL MEG