2016. november 2. szerda

2016.11.01 21:27

2016. november 2. szer­da

 

„Ő meg­je­lent test­ben, igaz­nak bi­zo­nyult lé­lek­ben, meg­je­lent az an­gya­lok­nak, hir­det­ték a po­gá­nyok kö­zött, hit­tek ben­ne a vi­lá­gon, fel­vi­te­tett di­cső­ség­ben.”

(1.Timóteus 3,16)

 

Jé­zus Krisz­tus­ban min­den meg­ada­tott ne­künk. Őt kell ke­res­nünk, és nem min­den­fe­lé ke­res­gél­nünk, ahol az élet és az örök élet vá­la­sza­it ígé­rik. A vá­laszt Is­ten Jé­zus­ban ad­ta meg.

 

A nap éneke:

JÉZUS TE VAGY A TRÓNON

 

JÉZUS TE VAGY A TRÓNON