2016. március 9. szerda

2016.03.08 21:44

2016. március 9. szer­da

 

„Ke­let és nyu­gat tá­ja­it uj­jon­gás­ra in­dí­tod.”

(Zsoltárok 65,9b)

 

Min­de­nütt, ahol ke­resz­té­nyek él­nek, imád­ság­gal di­csõ­í­tik Is­tent. Õ min­de­nütt je­len van, és sze­re­te­te min­de­nütt ugyan­az az erõ, amely él­tet, amely meg­tart. A föld egé­szén, mert õ te­rem­tet­te. Ezért min­de­nütt le­het uj­jong­va imád­ni Is­tent!

 

A nap éneke:

MILY ÜDVÖS TUDNOM