2016. március 6. vasárnap

2016.03.06 09:52

2016. március 6. va­sár­nap

 

„Uram, sze­re­tem há­za­dat, ahol laksz, di­csõ­sé­ged la­kó­he­lyét.”

(Zsoltárok 26,8)

 

Az em­ber Is­ten kö­ze­lé­be vá­gyik. Meg­hitt­ség­re, meg­nyug­vás­ra, me­ne­dék­re, csend­re, ta­lál­ko­zás­ra, imád­ság­ra. Is­ten dicsõ­sé­gé­hez mél­tó­an imaházakat, templomokat épít, benne szép bel­sõ te­re­ket hoz lét­re, tor­nyot emel, ol­tárt, szó­szé­ket, or­go­nát ké­szít a mes­ter­em­ber. Vi­rág­gal dí­szí­tik a hí­vek az Is­ten há­zát, és el­jön­nek, hogy ta­lál­koz­za­nak ve­le. Hogy elé vi­gyék ké­ré­se­i­ket, há­lá­ju­kat, bá­na­tu­kat, szo­ron­gá­sa­i­kat, kér­dez­ze­nek tõ­le, és vá­la­szo­kat kap­ja­nak. Jó lát­ni, hogy Is­ten di­csõ­ség­ére épül­tek ezek a há­zak. De a lé­nyeg nem az épü­let – ha­nem a Lé­lek, a Szent Is­ten, aki be­töl­ti. Aki a mai va­sár­nap­on is „vár” min­ket haj­lé­ká­ba…

 

Egy vers vasárnapra:

FOHÁSZ        

Uram, ha Igéd életté válna bennem,
Hogyha erejétől szárnyra kapna lelkem,
Nem tapadnék sárhoz, röghöz...
Múló földi kincsek láttán
Nem ejtene meg a sátán.

Uram, hogyha Igéd növekedne bennem,
S vele együtt nőne, gazdagodna lelkem,
Nem tördelném erőmet el...
Apró, mihaszna célokért
Nem hagynám veszni a babért.

Uram, hogyha Igéd lángra gyúlna bennem
S általa hevülnék, ékesedne lelkem,
Nem válnék eggyé salakkal...
Ha éltemre szenny tapadna,
Nem tűrné tüzed hatalma.

Uram, hogyha Igéd szétáradna bennem,
Mint kenyeret, vizet óhajtaná lelkem,
Szükséget nem látnék soha...
A pusztában is szüntelen
Italom lenne s kenyerem.

Uram, add hogy így legyen!         

Frittmann László

 

 

A nap éneke:

AZ ÚR ŐRIZŐM