2016. március 5. szombat

2016.03.04 21:45

2016. március 5. szom­bat

 

„Jobb egy nap a te ud­va­ra­id­ban, mint más­hol ezer.”

(Zsoltárok 84,11a)

 

Ha rá­jössz, hogy olyas­mit ad ne­ked Is­ten, amit sen­ki más nem tud ad­ni, ak­kor ke­res­ni fo­god õt. Ha õ bé­kes­ség­gel töl­töt­te be a szí­ve­det, ak­kor azt mon­dod: egy nap jobb Is­ten­nel, mint ezer nél­kü­le. Egy­perc­nyi az õ igé­jé­bõl töb­bet ér, sõt el­len­sú­lyoz­za mind­azt, ami na­po­kig zú­dul rám az em­be­rek­tõl, a té­vé­bõl, a vi­lág­ból. Hidd el: egy szó reg­gel Is­ten­tõl olyan je­len­tõs le­het, hogy a nap min­den más sza­vát, szi­dal­mát, gú­nyo­ló­dá­sát, ter­hét el­len­sú­lyoz­za. Sõt le­he­tõ­vé te­szi az el­hor­do­zá­su­kat.

 

A nap éneke:

JOBB EGY NAP AZ ÚR HÁZÁNAK KÜSZÖBÉN