2016. március 4. péntek

2016.03.03 21:51

2016. március 4. pén­tek

 

„Jaj an­nak, aki per­be száll al­ko­tó­já­val, bár csak egy a föld­bõl ké­szült cse­rép­edé­nyek kö­zött! Mond­hat­ja-e for­má­ló­já­nak az agyag: Mit csi­nálsz?”

(Ézsaiás 45,9)

 

Be­le­nyug­vás vagy lá­za­dás? Egyik se! Légy azon, hogy föl­is­merd Is­ten aka­ra­tát. Ha pe­dig va­la­mit nem ér­tesz, vagy va­la­mi­vel nem ér­tesz egyet, ak­kor ne he­lyezd a ma­gad lá­tá­sát Is­te­nünk vé­le­mé­nye elé. Biz­tos, hogy õ job­ban tud­ja Te csak egy kis ré­szét is­mer­he­ted az Úr gon­do­la­ta­i­nak, de hidd, hogy ter­ve jó.

 

A nap éneke:

NE SZÁLLJ PERBE ÉNVELEM