2016. március 30. szerda

2016.03.29 22:24

2016. március 30. szerda

 

Jé­zus így vá­la­szolt: „Nem az egész­sé­ge­sek­nek van szük­sé­gük or­vos­ra, ha­nem a be­te­gek­nek.”

(Lukács 5,31)

 

A he­lyes di­ag­nó­zis el­en­ged­he­tet­len, ám ön­ma­gá­ban az sem elég. Aki sa­ját fe­le­lõs­sé­gé­re tá­vo­zik a kór­ház­ból, vagy sa­ját fe­le­lõs­sé­gé­re meg­ta­gad­ja a hoz­zá­já­ru­lást az or­vo­si be­avat­ko­zás­hoz – azon az or­vos nem se­gít­het. Jé­zus Krisz­tus ál­dott or­vos­ként lép hoz­zánk. Hagy­juk, hogy meg­érint­sen min­ket gyó­gyí­tó ke­zé­vel!

 

A nap éneke:

Ó JÁR ITT ÉS MEGGYÓGYÍT ENGEM